ENSR

kreativna i ekološki odgovorna arhitektonska rešenja


Umetnost građenja predstavlja sintezu života u materijalizovanoj formi. - Alvar Alto

Univerzitetski kompleks Fakulteta umetnosti na Cetinju,
rekonstrukcija fabrike "Obod", Crna Gora, konkursni projekat

Vanja Panić, Ksenija Bunjak, Aleksandra Kirn, Nikola Aleksić
2009.


Kompoziciono, kompleks je formiran oko "Trga umetnosti "- javnog uređenog prostora po uzoru na antičke agore, koje predstavljaju začetak kulturnih i javnih okupljanja u savremenim evropskim gradovima. Dispozicija trga određena je postojećim volumenima hala. Po ugledu na stoe koje su okruživale i formirale antički trg, ovde nekadašnji industrijski objekti formiraju novu "umetničku agoru". Industrijske hale prenamenjene su za potrebe likovnih i dramskih umetnosti, dok se ostali novoprojektovani objekti deriviraju po svojim specifičnostima i funkciji unutar preostalog dela kompleksa, čineći jedinstvenu celinu umetničkog kampusa koja, pored edukativnog karaktera, daje i novu dimenziju afirmisanju kulture i umetnosti na širem planu.